REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AGNES-MOT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy www.dlamotocyklisty24.pl jest:

AGNES-MOT, z siedzibą przy ul. Ludwika Waryńskiego 1A, 65-180 Zielona Góra, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 775-153-40-07 i numer REGON 366975519.

2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep.agnesmot@gmail.pl
- pod numerem telefonu: 605 404 940

II. PROCEDURA ZAWIERANIA, UTRWALANIA I UDOSTĘPNIANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego towaru oraz podanie jego ceny nie stanowi oferty sprzedaży. Jest zaproszeniem dla kupujących do składania ofert.


2. Zamówienie złożone przez kupującego stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego w Sklepie Internetowym za określoną cenę, umieszczoną przy produkcie.

3. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła kupującemu.


Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności:
- numer i datę zamówienia,
- dane stron umowy,
- główne cechy zamówionego towaru,
- łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty,
- miejsce, sposób i koszty dostawy.

4. Sklep zapewnia możliwość skorygowania danych, podanych w zamówieniu, jego zmiany lub anulowania w każdej chwili, aż do momentu zawarcia Umowy Sprzedaży.
Jeżeli treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez kupującego, kupujący powinien zawiadomić Sklep Internetowy, który prześle kupującemu skorygowaną treść umowy sprzedaży.

5. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji poprzez wysłanie kupującemu wiadomości e-mail. Z chwilą wysłania tej wiadomości przez Sklep Internetowy następuje zawarcie umowy sprzedaży.

6. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.


III. SPOSÓB I TERMINY ZAPŁATY CENY


1. Ceny towarów są podane w polskich złotych, są cenami brutto i zawierają cło, podatek VAT oraz inne opłaty.

2. Sklep Internetowy udostępnia następujące formy płatności:

- zapłata przelewem tradycyjnym – kupujący zleca wykonanie przelewu bezpośrednio na konto bankowe AgnesMot w banku
PKO BP: 27 1020 5402 0000 0702 0372 2188

- zapłata przelewem elektronicznym (płatność realizowana przez DotPay)

- zapłata kartą płatniczną online (płatność realizowana przez DotPay)

- systemem ratalnym (płatność realizowana przez DotPay)

- zapłata gotówką przy odbiorze – dotyczy zamówień odebranych osobiście w sklepie stacjonarnym.

- zapłata gotówką za pobraniem – dotyczy dostaw realizowanych przez przewoźników.3. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty za towar w terminie do 7 dni od momentu zawarcia umowy sprzedaży jeśli złożono zamówienie z zapłatą przed wysyłką towaru.
W przypadku, gdy płatność może się opóźnić, kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sklep Internetowy.
Sklep Internetowy zastrzega możliwość anulowania zamówień nie opłaconych w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.


IV. KOSZTY, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY

1. W Sklepie Internetowym AgnesMot dostępne są następujące sposoby dostawy towaru:

- odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym pod adresem:

Agnes-Mot Sklep Motocyklowy
Ul. Ludwika Waryńskiego 1a w Zielonej Górze


- przesyłka paczkomatowa InPost

- przesyłka Pocztą Polską

2. Koszty dostawy towaru w całości pokrywa kupujący. Szczegółowe koszty dostawy są zależne od wagi i wielkości przesyłki oraz wybranego sposobu dostawy i znajdują się przy każdym towarze na witrynie Sklepu Internetowego oraz na stronie internetowej: link do cennika

3. Przewoźnik doręcza przesyłki tylko od poniedziałku do piątku - za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy. Dostawa realizowana jest jedynie na obszarze Polski.

4. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący powinien postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zażądać od dostawcy protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie przesyłki nie dające się zauważyć przy odbiorze, Kupujący powinien w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki zawiadomić o nich dostawcę.V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU

1. Kupujący, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostawy przesyłki zwrotnej.

2. Aby dokonać zwrotu należy odesłać towar wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem zwrotu na adres:

AGNES-MOT SKLEP MOTOCYKLOWY

ul. Ludwika Waryńskiego 1A

65-180 Zielona Góra

3. Formularz zwrotu towaru oraz wszelkie wskazówki dotyczące wysyłki znajdują się w zakładce Zwroty i Reklamacje :

https://dlamotocyklisty24.pl/ZwrotyiReklamacje

4. Zwracany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania i musi posiadać komplet „przyczepionych fabrycznie” metek.

5. Zwrot zostanie rozpatrzony maksymalnie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki z towarem.

6. Zwrot zostanie zrealizowany na rachunek bankowy wskazany w formularzu zwrotu, chyba że Kupujący wybierze inaczej.


VI. REKLAMACJE


1. Sklep Internetowy jest obowiązany do dostarczenia zakupionego towaru bez wad i jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Zgodnie z art. 556[1] § 1 Kodeksu cywilnego wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Produkty zakupione w naszym sklepie są objęte 24 miesięczną gwarancją, chyba że producent zaznaczył inaczej.

4. Po zauważeniu przez klienta wady lub uszkodzenia niewynikającego z nieprawidłowego i niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia mechanicznego klient powinien opisać uszkodzenie i wraz z zdjęciem przesłać na nasz adres e-mail.

Następnie po otrzymaniu od Nas informacji zwrotnej, należy przesłać uszkodzony towar na adres:

AGNES-MOT SKLEP MOTOCYKLOWY

ul. Ludwika Waryńskiego 1A

65-180 Zielona Góra

5. Wszelkie wskazówki dotyczące wysyłki reklamowanego towaru znajdują się w zakładce Zwroty i Reklamacje :

https://dlamotocyklisty24.pl/ZwrotyiReklamacje

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki z towarem.


VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Kupujący-konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:

Mediacja - prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek kupującego-konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – oprócz ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy.

Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH - sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają dobrowolny charakter dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.

Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów - mający siedziby w miejscowościach, w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

Platforma ODR - punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych, umieszczony pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

2. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na witrynie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem internetowym http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Sklep Internetowy zapewnia, że w każdym momencie na witrynie internetowej www.dlamotocyklisty24.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących oraz wykorzystywania plików cookies zostały określone w Polityce prywatności umieszczonej na stronie internetowej.


3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.